Zásady zpracování osobních údajů

1. Úvod

Nadační fond tečka čárka, se sídlem Milady Horákové 853/80, Bubeneč, 170 00 Praha 7 zapsaný
v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl N vložka 1758, IČ: 08674965, (dále jako
„Nadační fond“) při vykonávání svého účelu zpracovává Vaše osobní údaje.
Účelem těchto zásad zpracování osobních údajů Nadačního fondu je seznámit Vás, jaké osobní údaje
o Vás Nadační fond, jakožto správce, zpracovává, za jakými účely jsou tyto osobní údaje
zpracovávány, a jak dlouhou dobu Nadační fond v souladu s platnými právními předpisy tyto osobní
údaje zpracovává, komu a z jakého důvodu je oprávněn je předat, a v neposlední řadě je účelem
těchto zásad zpracování osobních údajů Nadačního fondu Vás informovat o tom, jaká práva Vám
jakožto subjektům údajů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů náleží.

Tyto zásady jsou vydávány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „GDPR“ nebo „Nařízení“) za účelem zajištění
informační povinnosti Nadačního fondu jako správce dle čl. 13 GDPR, a jsou účinné od 1. 2.2020.

2. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů, jež v souladu s výše uvedeným zpracovává, je Nadační fond tečka
čárka, se sídlem Milady Horákové 853/80, Bubeneč, 170 00 Praha 7 zapsaný u Městského soudu v
Praze, spisová značka N vložka 1758, IČ: 08674965

e-mail: stepan@teckacarka.cz

webové stránky: https://www.teckacarka.cz

3. Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete prostřednictvím webového formuláře
sloužícího ke komunikaci s námi, nebo k uzavření darovací nebo jiné smlouvy. Zpracováváme tak
zejména tyto osobní údaje:

— jméno a příjmení, popř. název obchodní firmy,
— datum narození,
— číslo občanského či jiného průkazu a dobu jeho platnosti,
— trvalé a přechodné bydliště,
— fakturační a doručovací adresa
— identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ),
— bankovní spojení,
— telefonní číslo a e-mailová adresa.

Při Vašich návštěvách našich webových stránek můžeme shromažďovat informace o těchto Vašich
návštěvách, jako jsou Vaše IP adresa, datum a čas přístupu, informace o Vašem operačním systému,
webovém prohlížeči, či Vaše chování na našich stránkách. Navštívíte-li naše webové stránky z Vašeho
mobilního telefonu, tabletu apod., můžeme zpracovávat i informace o tomto zařízení. V těchto
případech se však snažíme v maximální míře tyto informace anonymizovat tak, aby nebylo možné je
přiřadit konkrétní osobě.

Při Vašich návštěvách našich webových stránek dále zpracováváme i cookies, tedy krátké textové
soubory, jež zaznamenávají informace o Vaší návštěvě našich webových stránek. Prostřednictvím
těchto souborů můžeme odlišit jednotlivé návštěvníky našich webových stránek.

4. Za jakým účelem a z jakého důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě těchto právních titulů:

— plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;
— plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;
— oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Správce zpracovává osobní údaje také na základě dobrovolného souhlasu, který je nezbytný pro
zpracování pro účely marketingu. Osobní údaje zpracováváme pro účely marketingu, pokud máme k
tomuto účelu udělený souhlas. Zpracování pro účely marketingu zahrnuje zejména zasílání
marketingové komunikace na emailovou adresu.

Jste-li oprávněným – obdarovaným, zpracováváme Vaše osobní údaje zejména za účelem:

— uzavření a evidence smluv uzavíraných mezi námi,
— kontrola použití předmětného nadačního příspěvku,
— evidence poskytnutých nadačních příspěvku zejména za účelem vedení řádného účetnictví a
za účelem splnění dalších zákonných povinností dle platných právních předpisů,

Jste-li dárcem, zpracováváme Vaše osobní údaje zejména za účelem:

— evidence poskytnutých darů zejména za účelem vedení řádného účetnictví a za účelem
splnění dalších zákonných povinností dle platných právních předpisů,
— uzavření a evidence darovacích smluv uzavíraných mezi námi.

Chcete-li s námi spolupracovat, zpracováváme s Vašim souhlasem Vaše osobní údaje zejména za
účelem:

— uzavření a evidence darovacích smluv uzavíraných mezi námi,
— marketingová komunikace a nabídky našich seminářů a dalších akcí.

Ve všech případech zpracováváme Vaše osobní údaje jen, je-li to nezbytné, a jen v tom rozsahu, v
jakém je to nezbytně nutné.

5. Poskytování osobních údajů třetím subjektům

Vaše osobní údaje dále mohou být předány externím účetním nebo externím advokátům vázaným
povinností mlčenlivosti pro účely splnění našich zákonných povinností nebo v případě řešení sporů.
Vaše osobní údaje nesdílíme s jinými správci osobních údajů.
Vaše osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

6. Způsob a doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně, a jsou uchovávány v papírové a elektronické
podobě. Při zpracování Vašich osobních údajů činíme veškerá nezbytná technická i organizační opatření zajišťující jejich ochranu. Osobní údaje jsou na základě souhlasu zpracovávány po dobu 10 let. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění našich právních povinností dle platných právních
předpisů, uchováváme po celou dobu nezbytnou ke splnění těchto povinností. Při zpracování osobních údajů není využíváno automatizované rozhodování ani profilování.

7. Vaše práva a jejich uplatnění

Článek I. – Obecně k uplatňování práv

1. KANÁLY K UPLATNĚNÍ PRÁV

Práva se za níže uvedených podmínek uplatnit:
a. prostřednictvím adresy el. pošty: stepan@teckacarka.cz
b. prostřednictvím písemného podání na adresu: Nadační fond tečka čárka, Milady Horákové 853/80,
Bubeneč, 170 00 Praha 7

2. ŽÁDOST V EL. FORMĚ

Je-li žádost podána, resp. jsou-li práva uplatněna prostřednictvím elektronického podání, odpověď se taktéž vypraví v elektronické formě, nepožádal-li dotyčný o jiný způsob.

3. NÁKLADY

Informace poskytované subjektům údajů, poskytování kopií subjektům údajů, veškerá sdělení a veškeré úkony související s uplatněním práv subjekt údajů se činí bezplatně.

4. ODMÍTNUTÍ A POPLATEK

Je-li žádost (uplatnění práva) subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se jedná o totožnou nebo v převážné části totožnou žádost nebo o žádost nepřiměřeně rozsáhlou, kterou není možné vyřídit v zákonné lhůtě, a. podmíní se vyřízení žádosti složením zálohy na úhradu administrativních nákladů spojených s poskytnutím požadované informace nebo se sdělením nebo s učiněním požadovaných úkonů – zálohu lze žádat až do výše předpokládaných nákladů s tím, že informace, sdělení atp. se subjektu údajů poskytne až po úplné náhradě vynaložených nákladů, nebo b. se žádosti nevyhoví, resp. uplatnění práva se písemně s odůvodněním odmítne.

5. LHŮTA K VYŘÍZENÍ

Žádosti subjektu údajů a odpovědi na uplatnění práv subjektu údajů se vyřizují neprodleně. Odpověď, obsahující požadované informace, příp. popisující provedená opatření v návaznosti na žádost subjektu údajů atd., musí být subjektu údajů doručena nejpozději do 30 dní ode dne doručení žádosti. Není-li z vážných důvodů možné ve stanovené lhůtě věc vyřídit, nejpozději do konce této lhůty se subjekt údajů písemně nebo zprávou el. pošty vyrozumí o tom, že lhůta dodržena nebude a o důvodech, které jsou příčinou, a oznámí se lhůta, ve které bude věc vyřízena; lhůta nesmí být prodloužena více jak o 60 dní.

ČLÁNEK II. – Právo na přístup a kopii

1. Požádá-li o to subjekt údajů, poskytne se mu potvrzení o tom, zda dochází, nebo nedochází ke zpracování jeho osobních údajů.

2. Jsou-li osobní údaje subjektu údajů zpracovávány, poskytne se subjektu údajů informace o:
a. účelech zpracování a o právním základu/titulu pro zpracování osobních údajů, včetně odkazu na
ustanovení právního předpisu, a o rozsahu a důsledcích zpracování;
b. případném příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů;
c. předávání osobních údajů do třetích zemí, má-li se realizovat, včetně informací o vhodných zárukách
pro bezpečnost předávaných dat do třetí země;
d. době, po kterou budou osobní údaje uloženy, a není-li možné takovou dobu určit, o kritériích pro
stanovení doby uložení;
e. právu požadovat přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, o právu požadovat jejich
opravu nebo výmaz, o právo požadovat omezení zpracování, o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů a o podmínkách vzniku jednotlivých práv a způsobem jejich uplatnění – subjektu údajů se poskytne vždy jen informace o těch právech, jejichž uplatnění přichází v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů v úvahu;
f. právu na přenositelnost údajů, o podmínkách jeho vzniku a o podmínkách jeho uplatnění – přichází-li uplatnění tohoto práva s ohledem na charakter zpracování osobních údajů v úvahu;
g. skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, a o právech subjektu údajů spojených s automatizovaným rozhodováním;
h. zdroji osobních údajů, a případně o tom, že osobní údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů;
i. právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů);
j. skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování ve formě profilování a o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů, je-li realizováno.

3. Subjektu údajů náleží právo žádat si kopii zpracovávaných osobních údajů. První poskytnutí kopie je zdarma. Další kopie se zpoplatní. Článek I. odst. 6 platí i zde.

4. Pokud by poskytnutím kopie mohlo dojít k poškození práv a svobod třetích osob (např. kopie obsahuje osobní údaje třetích osob, ve vztahu k jejichž zpřístupnění nesvědčí subjektu údajů, který si kopii žádá, žádný právní důvod), kopie se odpovídajícím způsobem anonymizuje. Není-li anonymizace možná, nebo ztratila-li by požadovaná informace provedením odpovídající anonymizace vypovídací hodnotu, kopie se neposkytne.

Článek III. – Právo na opravu

1. Subjektu údajů náleží právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné z hlediska účelu zpracování nebo jsou-li z hlediska účelu zpracování osobních údajů neúplné. Subjekt údajů může požadovat opravu (včetně doplnění) zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění.

2. Uplatní-li subjekt údajů právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, provede Správce neprodleně kontrolu zpracování osobních údajů, vůči němuž je právo na opravu uplatňováno.

3. Dojde-li Správce k závěru, že je námitka, byť jen částečně, důvodná, zajistí neprodleně zjednání nápravy, tj. opravu zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění.

4. O výsledku šetření a provedených opatřeních se subjekt údajů vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty.

Článek IV. – Právo na výmaz

1. Subjektu údajů náleží vůči správci osobních údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pouze:
a. nejsou-li osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b. subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a není-li zde jiný právní podklad (titul) pro zpracování osobních údajů;
c. subjekt údajů vznesl relevantní námitku vůči zpracování osobních údajů;
d. osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, zejména bez právního podkladu (titulu) pro zpracování osobních údajů;
e. vymazání osobních údajů si žádá splnění právní povinnosti, jak plyne z právního předpis či z rozhodnutí vydaného na základě právního předpisu;
f. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 obecného nařízení.

2. Výmazem osobních údajů se rozumí fyzické zničení nosiče osobních údajů (např. zničení listin), nebo jejich vymazání (z multimediálních nosičů) či jiné trvalé vyloučení z dalšího zpracování osobních údajů.

3. Uplatní-li subjekt údajů právo na výmaz, přezkoumá Správce žádost subjektu údajů. V případě, že je žádost subjektu údajů, byť jen částečně, oprávněná, provede se výmaz v nezbytném rozsahu. Článek I. odst. 7 této části platí i zde.

4. Do doby vyřízení žádosti subjektu údajů se osobní údaje, vůči nimž bylo uplatněno právo na výmaz, označí.

5. Osobní údaje nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné:
a. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b. pro splnění právní povinnosti plynoucí z právních předpisů;
c. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví (čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 obecného nařízení);
d. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
e. určení, uplatnění a výkon práv Správce.

Článek V. – Právo na omezení zpracování

1. Uplatní-li subjekt údajů právo na omezení zpracování vůči konkrétnímu zpracování osobních údajů,
Správce neprodleně posoudí relevanci žádosti subjektu údajů, primárně z hlediska naplnění podmínek pro
uplatnění práva na omezení zpracování, přičemž při posuzování žádosti vychází jak z obsahu žádosti, tak
z dalších okolností a skutečností týkajících se předmětného zpracování osobních údajů.

2. Právo na omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů náleží v těchto případech:
a. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů;
b. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
c. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.

3. Osobní údaje, kterých se týká omezení zpracování, se označí.

4. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

5. Před zrušením omezení zpracování osobních údajů se subjekt údajů o zrušení omezení vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty. Ve sdělení se uvedeno okamžik, kdy bude omezení zpracování osobních údajů zrušeno a důvod, pro který bude zrušeno.

Článek VI. – Právo na přenositelnost

1. Jsou-li předmětem zpracování osobních údajů osobní údaje získané od subjektu údajů (buďto jím přímo předané údaje, nebo údaje získané o jeho činnosti atp.), které se týkají tohoto subjektu údajů, svědčí subjektu údajů právo na přenositelnost těchto údajů, pakliže je zpracování založeno na souhlasu dotyčného subjektu údajů nebo se jedná o zpracování založené smlouvu se subjektem údajů a realizuje-li se automatizovaně. Právo na přenositelnost nezahrnuje údaje a informace vytvořené Správcem na základě údajů získaných od subjektu údajů (např. profilace předpokládaného spotřebitelského chování subjektu údajů na základě údajů získaných od subjektu údajů atp.).

2. V rámci práva na přenositelnost si subjekt údajů může žádat:
a. předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užit formát, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formát vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např. *.pdf), k rukám subjektu údajů;
b. předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užit formát, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formátu vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např. *.pdf), k rukám jiného správce osobních údajů, kterého subjekt údajů označí v žádosti o přenesení osobních údajů.

3. Žádosti subjektu údajů se krom jiného (čl. I. odst. 6) nevyhoví, pokud by vyhověním žádosti subjektu údajů došla újmy práva a svobody jiných osob (subjektů údajů).

4. Žádosti, jejímž předmětem je přenositelnost údajů podle odst. 2 písm. b), se taktéž nevyhoví, pokud nebude předání technicky proveditelné, přičemž za technicky neproveditelné předání se považuje i takové předání, které není možné adekvátním způsobem s ohledem k dostupným technologickým možnostem přiměřeně povaze předávaných osobních údajů a souvisejících rizik zabezpečit.

5. K předávaným osobním údajům bude připojena informace o účelu zpracování osobních údajů a bude-li si to žádat subjekt údajů, dále informace o zpracování osobních údajů v rozsahu čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Článek VII. – Právo na námitku

1. Je-li právní základem zpracování osobních údajů právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení (splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou byl pověřen správce) nebo právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení (zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce), svědčí subjektu údajů právo na námitku vůči předmětnému zpracování osobních údajů.

2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

3. Uplatní-li subjekt údajů právo na námitku, Správce námitku bez odkladu prověří.

4. Do vyřízení námitky subjektu údajů se dotčené osobní údaje, resp. zpracování osobních údajů označí.

5. Osobní údaje, vůči nimž byla vznesena oprávněná námitka, nelze dále zpracovávat, ledaže by:
a. pro další zpracování svědčili vážné oprávněné důvody, které by převažovaly nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo
b. další zpracování bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu/obranu práv Správce.

Článek VIII. – Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Budeme rádi, pokud případné nedostatky spojené se zpracováním osobních údajů budete řešit nejdříve s námi. Snažíme se o maximální ochranu Vašich osobních údajů, a proto se budeme pozorně věnovat Vašim stížnostem. Pokud se přesto budete chtít obrátit na dozorový orgán, se stížnostmi týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).